26 Comments

 1. Ram Hira

  Wat is oplichting? Het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een persoon die het doel heeft om zichzelf of iemand anders wederrechtelijk te bevoordelen door middel van één van de in het Wetboek van Strafrecht genoemde oplichtingsmiddelen, zich schuldig maakt aan oplichting als de bedrogene daardoor wordt bewogen tot het afgeven van een goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld. Op oplichting staat maximaal vier jaren gevangenisstraf.

  De enkele omstandigheid dat een persoon zich in strijd met de waarheid voordoet als betrouwbare verkoper die in staat en voornemens is de bij de persoon gekochte en aan de persoon vooruitbetaalde goederen te leveren, levert nog niet het aannemen van een valse hoedanigheid op volgens het Wetboek van Strafrecht. De gedragingen van een verdachte moeten meer inhouden dan het enkele zich voordoen als zo een betrouwbare verkoper. Denk aan gedragingen van de verdachte zoals telkens expres onjuiste namen en diverse e-mailadressen gebruiken met het doel de mogelijkheden van de gedupeerde kopers tot verhaal op de verdachte te bemoeilijken.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 2. Ram Hira

  Wat is medeplegen? Het Wetboek van Strafrecht biedt verschillende mogelijkheden om een persoon onder specifieke voorwaarden strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit. In het geval van medeplegen houden de voorwaarden voor aansprakelijkstelling voornamelijk in dat sprake dient te zijn geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een ander of anderen. De nadruk ligt bovendien op de samenwerking. De kwalificatie medeplegen is alleen dan gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is.

  De bijdrage van de medepleger zal in de regel worden geleverd gedurende het begaan van het strafbare feit in de vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit. De bijdrage kan echter ook zijn geleverd in de vorm van verschillende gedragingen voor en/of gedurende en/of na het strafbare feit. Het is ook mogelijk dat de bijdrage in de kern voor het strafbare feit is geleverd.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 3. Ram Hira

  Wat is witwassen? Onder witwassen wordt in het Wetboek van Strafrecht het volgende verstaan: * een persoon die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, of verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl de persoon weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf; * een persoon die een voorwerp verkrijgt, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruikmaakt, terwijl de persoon weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf. Op (schuld)witwassen staat maximaal zes jaren gevangenisstraf.

  Bij witwassen dient het te gaan om een gedraging die meer omvat dan het enkele voorhanden hebben van een voorwerp en die gericht is op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat door eigen misdrijf verkregen voorwerp. Ingeval de gedraging betrekking heeft op een gedeelte van die voorwerpen, kan alleen het voorhanden hebben van dat gedeelte worden beschouwd als witwassen.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 4. Ram Hira

  Wat is roekeloosheid in het verkeer? Roekeloosheid wordt in de wetsgeschiedenis als ´de zwaarste vorm van het culpose delict´ beschouwd die tot onder meer een verdubbeling van het maximum van de op te leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Een culpoos delict is een strafbaar feit waarbij sprake is van een bepaalde schuldgraad. Ook gezien het strafverhogende effect van het bestanddeel dienen daarom aan de vaststelling dat sprake is van roekeloosheid bepaaldelijk eisen te worden gesteld. De rechter moet in voorkomende gevallen daaraan in de motivering van de bewezenverklaring nadere aandacht geven.

  Het voorafgaande brengt mee dat de vraag of in een concreet geval sprake is van roekeloosheid volgens de wet een beoordeling vereist van de kenmerkende omstandigheden van het geval. Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 5. Ram Hira

  Kan de burgemeester gelasten een woning te sluiten? De hoogste algemene bestuursrechter in Nederland heeft recent een uitspraak gedaan over het sluiten van een woning. De burgemeester van een gemeente had onder aankondiging van bestuursdwang gelast een woning voor een half jaar te sluiten. Aan het besluit had de burgemeester het Damoclesbeleid ten grondslag gelegd. Het Damoclesbeleid vindt zijn grondslag in de Opiumwet. De politie ontving via Meld Misdaad Anoniem meldingen dat een persoon vanuit de woning in drugs handelde. Uit het politieonderzoek bleek dat deze persoon in drugs handelde.

  In hoger beroep ging het om de vraag of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de burgemeester krachtens de Algemene wet bestuursrecht van het Damoclesbeleid had dienen af te wijken aangezien de sluiting voor de huurder van de woning en zijn gezin onevenredige gevolgen zou hebben in verhouding tot de daarmee te dienen doelen. Hierin komt het evenredigheidsbeginsel krachtens de Algemene wet bestuursrecht naar voren. Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Het evenredigheidsbeginsel geldt voor alle besluiten waarbij het bestuursorgaan beleidsruimte heeft en waaraan het een afweging van de rechtstreeks betrokken belangen ten grondslag dient te leggen.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 6. Ram Hira

  Wat is het tappen van telefoongesprekken? De officier van justitie kan voor het onderzoek naar een misdrijf in bepaalde gevallen de politie opdracht geven om telefoongesprekken af te luisteren en op te nemen. Of om verschillend elektronisch verkeer op te vangen. Zoals e-mail, sms en WhatsApp. Dat kan slechts als er aan de volgende wettelijke vereisten uit het Wetboek van Strafvordering is voldaan: – er dient sprake te zijn van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van minstens vier jaar staat, – het misdrijf is een ernstige inbreuk op de rechtsorde, – de rechter-commissaris dient toestemming te hebben gegeven en – de afluisterperiode mag maximaal vier weken duren. Voor verlenging is toestemming van de officier van justitie noodzakelijk.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 7. Ram Hira

  Wat is overlevering? Voor landen binnen de Europese Unie is overlevering van toepassing. Hierover is in het Europees Aanhoudingsbevel geregeld dat personen via een meer eenvoudige procedure kunnen worden overgeleverd van de ene Europese Unie lidstaat aan de andere.

  En wat is uitlevering? In een uitleveringsverzoek vraagt een staat aan een andere staat om de overdracht van een verdachte of veroordeelde. Vandaar dat uitlevering een strafrechtelijk instrument is. Door een uitlevering kan een verzoekende staat een persoon nog steeds strafrechtelijk vervolgen en/of een strafvonnis laten ondergaan. Uitlevering geschiedt tussen Nederland en een land buiten de Europese Unie. Bijvoorbeeld een samenwerking tussen de justitiële autoriteiten van Nederland en Suriname.

  Voor een juridisch advies over de onderwerpen overlevering en uitlevering kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 8. Ram Hira

  Wat is noodweerexces? Noodweerexces kan in beeld komen bij een overschrijding van de grenzen van de benodigde verdediging. Van verontschuldigbare overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging kan onder andere sprake zijn als de verdachte de hem verweten gedraging heeft verricht in een geval waarin en op een tijdstip waarop voor de verdachte de nood bestond tot verdediging van zijn lijf tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, maar de verdachte daarbij als onmiddellijk gevolg van een hevige door die aanranding veroorzaakte gemoedsbeweging verder gaat dan geboden was.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 9. Ram Hira

  Wat is niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie? Voor het in het Wetboek van Strafvordering opgenomen rechtsgevolg niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie is enkel plaats als sprake is van vormverzuimen die daarin bestaan dat de met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove verwaarlozing van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.
  Uit de jurisprudentie volgt dat hiervan alleen in uitzonderlijke gevallen sprake is. De rechtbank dient aldus eerst vast te stellen of sprake is van vormverzuimen en daarna of zich zo´n uitzonderlijk geval voordoet dat de vormverzuimen tot niet-ontvankelijkheid dienen te leiden.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 10. Ram Hira

  Wat is belaging? Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van belaging als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht zijn diverse factoren van belang: de aard, de duur, de frequentie en de intensiteit van de gedragingen van de verdachte, de omstandigheden waaronder deze zijn geschied en het gevolg daarvan op het persoonlijk leven en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer.

  De wetgever heeft voor de strafbaarheid van belaging voldoende gevonden dat de dader opzet heeft gehad op zijn gedragingen.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 11. Ram Hira

  Wat is smaadschrift? In het Wetboek van Strafrecht wordt onder smaadschrift verstaan een persoon die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan bekendheid te geven. Hierop staat maximaal zes maanden gevangenisstraf.

  Een verdachte heeft zich in een zaak schuldig gemaakt aan smaadschrift door een naaktfoto van zijn ex-partner op Facebook te plaatsen. De verdachte heeft zijn ex-partner hiermee erg gekwetst en haar eer en goede naam geschaad. De verdachte heeft door het openlijk plaatsen van een naaktfoto op Facebook de eer en de goede naam van het slachtoffer aangerand, met het kennelijke doel om hieraan bekendheid te geven.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 12. Ram Hira

  Wat is noodweer? Voor een geslaagd beroep op noodweer is overeenkomstig het Wetboek van Strafrecht vereist dat de verdediging is gericht tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van het eigen lijf of eens anders lijf, eerbaarheid of goed.

  Als door of namens verdachte een beroep wordt gedaan op noodweer, moet de rechtbank ten eerste beoordelen of de feitelijke toedracht, zoals door verdachte aan het verweer ten grondslag is gelegd en uit de wettelijke bewijsmiddelen moet worden afgeleid, aannemelijk is geworden. De rechtbank dient dan te beoordelen of de door verdachte geschetste toedracht een beroep op noodweer rechtvaardigt. Meer concreet dient de rechtbank de vraag te beantwoorden of het door verdachte begane feit was geboden door de noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding.

  Een geslaagd beroep op noodweer houdt in dat het bewezenverklaarde feit niet strafbaar is. Verdachte zal daardoor worden ontslagen van alle rechtsvervolging betreffende het feit. Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 13. Ram Hira

  Kan een politieambtenaar meineed en valsheid in geschrift plegen? De rechtbank beantwoordt deze vragen bevestigend. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van meineed is vereist dat de verdachte voorwaardelijk opzet had op het afleggen van een onjuiste verklaring. Voor een bewezenverklaring van valsheid in geschrift is vereist dat bij de verdachte het oogmerk bestond om de verklaring als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

  In casu heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan meineed en valsheid in geschrift. Verdachte heeft in zijn hoedanigheid als politieambtenaar opzettelijk valselijk een proces-verbaal van aanhouding opgemaakt. Verdachte heeft met het op ambtseed opmaken van een valse verklaring een ernstig misdrijf gepleegd. Hierdoor is de goede procesorde in gevaar gebracht en kon de rechtsgang worden verhinderd. Hoewel in casu sprake was van uiterst hinderlijk gedrag van aangever, diende van verdachte te kunnen worden verwacht dat bewijsmateriaal conform de waarheid werd opgemaakt. Met zijn handelen heeft verdachte de integriteit van de politie geschaad.

  Het hele strafrechtssysteem is gebaseerd op de bewijskracht die toekomt aan een ambtsedig proces-verbaal. Iedereen moet zonder twijfel kunnen vertrouwen op de waarheidsgetrouwheid van een dusdanig proces-verbaal. Met het opzettelijk vals opmaken van een ambtsedig proces-verbaal heeft verdachte juist het vertrouwen beschaamd. Daarmee heeft verdachte zichzelf en het aanzien van en het vertrouwen in de politie als geheel schade toegebracht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf en een voorwaardelijke ontzetting uit het ambt. Als bijzondere voorwaarde stelt de rechtbank dat de veroordeelde zijn werkgever informeert over het vonnis.
  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 14. Ram Hira

  Wie is de politierechter? De politierechter in Nederland bestaat 100 jaar. Het rechtsgeding wordt voor de politierechter vervolgd als naar het oorspronkelijke oordeel van het Openbaar Ministerie de zaak van eenvoudige aard is, in het bijzonder ook met betrekking tot het bewijs en de toepassing van de wet, terwijl de te eisen gevangenisstraf niet meer dan een jaar mag bedragen. De persoonlijke benadering en het gesprek zijn de kern van het werk van de politierechter. Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 15. Ram Hira

  Wat is een taakstraf? De taakstraf is een straf voor minder zware misdrijven of misdrijven onder verzachtende omstandigheden. Gedurende de taakstraf dient de gestrafte werk te verrichten waarvoor hij niet wordt betaald. De rechter kan voor een strafbaar feit hoogstens 240 uur taakstraf opleggen.

  Iemand die een taakstraf krijgt, dient onbetaald werk te verrichten. Zoals het werken als hulp in de keuken van een verzorgingshuis, plantsoenendienst of vuil prikken op straat.
  De Reclassering zorgt ervoor dat de gestrafte een passende taakstraf krijgt. Het dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij het misdrijf. Met de taakstraf doet de gestrafte boete voor een licht misdrijf. Daarbij blijft de gestrafte in contact met de maatschappij en leert de gestrafte zelfdiscipline. Dat verkleint de kans dat de gestrafte nogmaals in de fout gaat. De gestrafte maakt door het uitvoeren van de taakstraf iets goed voor de maatschappij die de gestrafte heeft beschadigd.

  Als de gestrafte zijn taakstraf niet goed uitvoert, moet de gestrafte naar de gevangenis. Voor twee uur niet uitgevoerde taakstraf staat maximaal een dag gevangenisstraf. Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 16. Kan de rechter in een zaak kijken naar de strafdoelen? Ja dat kan. Naast vergelding (leedtoevoeging) – waar maatschappelijk de nadruk regelmatig ligt – wordt ook gekeken naar speciale preventie (de dader dient het niet nog een keer te doen), generale preventie (het schrikeffect van de straf op andere personen) en resocialisatie (de veroordeelde dient op een dag weer terug te keren in de samenleving). Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 17. Wat betekent roekeloosheid in het verkeer? De wetgever heeft het toepassingsbereik van het roekeloosheidsbegrip uitgebreid om mogelijk te maken dat in meer gevallen dan vroeger verkeersgedrag als roekeloos wordt beschouwd en ook om in die gevallen het opleggen van hogere straffen mogelijk te maken. Wel is het zo dat als gevolg van die uitbreiding er verschillender verkeersgedrag als roekeloos kan worden beschouwd dan vroeger het geval was. Dit betekent dat vanuit een oogpunt van strafwaardigheid in zekere zin gradaties van roekeloosheid zijn ontstaan. Zo kan worden gedacht aan gevallen waarin sprake is van een samenstel van gedragingen dat tot een ongeval heeft geleid. Bijvoorbeeld een ernstige snelheidsovertreding in combinatie met middelengebruik en het vasthouden van een mobiele telefoon, die als strafwaardiger kunnen worden gezien en dus zwaarder worden bestraft dan gevallen waarin het gaat om één gedraging die tot een ongeval heeft geleid.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 18. Wat is het uitgangspunt in een uitleveringszaak? Het uitgangspunt in een uitleveringszaak is dat bij de beoordeling van een uitleveringsverzoek dat is gebaseerd op een verdragsrelatie, in beginsel dient te worden uitgegaan van het vertrouwen dat de verzoekende staat bij de vervolging en berechting van de opgeëiste persoon de daarop betrekking hebbende fundamentele rechten zal respecteren. Dit uitgangspunt lijdt echter uitzondering wanneer bij de behandeling van het uitleveringsverzoek ter zitting naar aanleiding van een voldoende onderbouwd verweer is komen vast te staan dat de opgeëiste persoon door zijn uitlevering zal worden blootgesteld aan het risico van een flagrante (duidelijke) inbreuk op enig hem toekomend recht op een eerlijk proces en dat hem na zijn uitlevering ter zake van die inbreuk niet een rechtsmiddel ten dienste staat.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 19. Kan iemand worden veroordeeld voor het seksueel binnendringen van het slachtoffer zonder condoom? Ja dat kan. De verdachte in deze zaak heeft gedurende de seks stiekem zijn condoom afgedaan. De verdachte heeft het slachtoffer daarna zonder condoom gepenetreerd, terwijl zij hem voorafgaand aan de seks liet weten dat zij geen seks met hem wilde zonder het gebruik van een condoom. Dit wordt stealthing genoemd.

  In geschil is of sprake is van dwang door een andere feitelijkheid. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat onder een andere feitelijkheid ook onverwacht handelen kan worden verstaan wanneer het slachtoffer zich daar niet tegen heeft kunnen verzetten.

  Door aangeefster eerst te penetreren met condoom en door plotseling en zonder het te vertellen het condoom af te doen en haar opnieuw te penetreren zonder condoom, terwijl aangeefster zich in een situatie bevond waarin zij de achter haar liggende verdachte niet kon zien, heeft de verdachte volgens de rechtbank onverwacht gehandeld. Aangeefster kon zich niet verzetten tegen de penetratie zonder condoom. Zodoende heeft de verdachte aangeefster met een andere feitelijkheid gedwongen.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 20. Kunnen kinderen de achternamen van beide ouders krijgen? Ja, er is een wetsvoorstel hierover aangenomen door de Eerste Kamer. Volgens de minister voor Rechtsbescherming is je achternaam een onderdeel van de identiteit. De naam zegt iets betreffende de familie, geschiedenis en de personen bij wie je hoort. Het voorstel vergroot de keuzevrijheid van ouders. Ouders kunnen hiermee beide hun band met het kind ook in de naam tot uitdrukking brengen.

  De keus voor een dubbele geslachtsnaam is niet verplicht. Wanneer ouders geen keus maken, krijgt een kind als de ouders niet getrouwd of geregistreerd partners zijn de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 21. Kan iemand worden veroordeeld tot een taakstraf van 900 uur? Ja oordeelt de rechter. De verdachte in deze zaak is veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte van bijna anderhalf miljoen euro. De verdachte had door een gokverslaving veel schulden en andere persoonlijke problemen. De verdachte vertelde dat hij is gestopt met gokken. Hij staat onder bewind. Nu heeft hij ook geen middelen meer om te gokken. De verdachte is niet eerder veroordeeld voor een strafbaar feit. Het hof merkte op dat de verdachte de afgelopen periode een voorzichtig positieve ontwikkeling lijkt door te maken. Hij heeft zijn leven wat meer op orde.

  De persoonlijke omstandigheden van de verdachte en de gokverslaving in combinatie met het karakter leiden het hof tot de zeer uitzonderlijke beslissing dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf ondanks de ernst van de feiten en de hoogte van het benadelingsbedrag niet geschikt is.

  De rechter legt de verdachte, in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een daarmee in gewicht overeenkomstige taakstraf van 900 uur op, naast een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. Ram Hira van Hira Juristen.

 22. Kan iemand voor hulp bij zelfdoding worden schuldig verklaard zonder oplegging van een straf en maatregel? Ja dat kan. De verdachte in deze zaak hielp zijn vader bij zelfdoding. De verdachte kocht hulpmiddelen en zette een installatie in elkaar, die zijn vader gebruikte voor de zelfdoding. De dag na het overlijden lichtte de verdachte zelf de politie in. Vanaf het begin van het onderzoek bij de politie tot aan de terechtzitting in hoger beroep is verdachte altijd eerlijk geweest en heeft hij openheid van zaken gegeven. Vaststaat dat het handelen van verdachte blijkt te zijn ingegeven uit naastenliefde. Verdachte had een goede band met zijn vader en hij ging regelmatig bij hem langs. Zijn vader was een vriend en een vader voor hem. In de tijd voorafgaand aan zijn dood kampte zijn vader met toenemende medische klachten. Een behandeling van een arts was naar de vaste overtuiging van de vader uitzichtloos en zijn vader was vastberaden dat hij een einde aan zijn leven wilde maken, aangezien het lichamelijk lijden in zijn ogen ondraaglijk werd. Die doodswens liet verdachte uit respect en liefde naar zijn vader toe in vervulling gaan. Verdachte vervulde hiermee de laatste wens van zijn vader, maar was zelf getroffen door de gevolgen. Hij raakte zijn vader kwijt, het overlijden bracht leed toe bij hem en zijn familie en de justitiële gevolgen waren groot.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. R. Hira van Hira Juristen.

 23. Kan een profvoetballer worden veroordeeld voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een andere persoon? Ja dat kan.

  Om vast te stellen of sprake is van zwaar lichamelijk letsel kunnen als algemene gezichtspunten worden gezien: de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en de aard van het medisch ingrijpen en het uitzicht op herstel. De rechter houdt in deze zaak rekening met de omstandigheid dat het om een profvoetballer gaat. Dit maakt dat hij een voorbeeldfunctie vervult voor veel mensen.

  Voor een juridisch advies over het onderwerp zwaar lichamelijk letsel kunt u gerust contact opnemen met mr. R. Hira van Hira Juristen.

 24. Kan de rechter de verschoonbaarheid van de overschrijding van bezwaartermijnen en beroepstermijnen verruimen? Ja dat kan.

  Wanneer een belanghebbende bezwaar maakt of beroep instelt tegen een besluit van een bestuursorgaan, dan dient dat binnen een bepaalde termijn te zijn. Indien dit te laat gebeurt, wordt het bezwaar of beroep niet inhoudelijk behandeld. Dit is uitsluitend anders wanneer de termijnoverschrijding verschoonbaar is. De rechter beslist dat bestuursorganen en bestuursrechters per direct regelmatiger dan tot nu toe het geval was dienen aan te nemen dat een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Met deze minder strenge aanpak wil de rechter bestuursorganen en bestuursrechters zoveel mogelijk ruimte bieden om van geval tot geval maatwerk te leveren. Burgers kunnen zo regelmatiger dan nu het geval is een inhoudelijke beslissing krijgen aangaande hun bezwaar of beroep.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. R. Hira van Hira Juristen.

 25. Wanneer kan een kind worden erkend en wanneer kan ouderlijk gezag worden aangevraagd? U erkent een kind wanneer u en de moeder niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben. Hierdoor wordt u volgens de wet tevens ouder van het kind. En u krijgt samen gezag met de moeder. U kunt vervolgens meebeslissen aangaande de opvoeding van het kind.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. R. Hira van Hira Juristen.

 26. Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente heeft een bestuurlijke boete aan de eigenaar van een woning opgelegd. In verband met het zonder vergunning omzetten of omgezet houden van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimten. Aangaande een project is het werkelijk gebruik van het huis onderzocht. In het kader van het onderzoek bezochten toezichthouders van de gemeente het huis. De toezichthouders troffen een aantal mensen in het huis aan. Zij verklaarden allemaal in het huis te wonen. Deze mensen hebben een huurovereenkomst. Het college concludeert aan de hand van het onderzoek dat sprake is van omzetting van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimten. De vereiste vergunning hiervoor is niet gegeven. Het college motiveert dat tijdens het huisbezoek nog geen omzettingsvergunning was aangevraagd of gegeven. Vandaar dat sprake was van een overtreding.

  Voor een juridisch advies over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met mr. R. Hira van Hira Juristen.

Leave Comment